Social Impact Assessment

[:pl]

Zespół Fundacji posiada szerokie doświadczenie z zakresu prowadzenia profesjonalnych badań oddziaływania inwestycji na lokalną społeczność. W ramach współpracy z Talisman Energy Polska oraz z San Leon Energy opracowane zostały raporty społeczne nt. oddziaływania inwestora oraz jego planów inwestycyjnych na lokalną społeczność. Dzięki tym badaniom zespół Fundacji opracował cały szereg działań z zakresu efektywnej komunikacji z lokalną władzą, organizacjami pozarządowymi, społecznością. Badania te pozwoliły inwestorom lepiej zrozumieć potrzeby danej społeczności oraz ich wyzwania.

W ramach Social Impact Assessment Fundacja zaproponowała wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania w komunikacji pomiędzy inwestorem, a lokalną społecznością – tj. Lokalnych Ambasadorów. Ideą LA jest skrócenie drogi komunikacji i informacji pomiędzy zainteresowanymi stronami oraz efektywne zarządzanie ryzykiem.

[:en]

Autokreacja team has experience in running professional research on the impact of investments on local community. Thanks to the cooperation with Talisman Energy Poland and San Leon Energy, we elaborated social reports about the influence of investors’ impact and their investing plans on local community.

Through this research, our team elaborated a range of actions in the field of effective communication with local authorities, NGOs and community. Also, investors could understand better the needs of their community and awaiting challenges.

Within Social Impact Assessment, our Foundation offered implementing an innovative solution in communication between investor and local community – so called ‘local ambassadors’. The idea was to shorten the communication and information path between the engaged parties and effective risk management.

 [:]