Youth and Women’s Entrepreneurship in Creative Industries

[:pl]

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Gospodarki (Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, Warszawa 2009) „działanie w sektorach związanych z kulturą wymaga pro-biznesowego podejścia”. Nowoczesne instrumenty finansowania, z których mogliby korzystać twórcy, wymuszają podejście zorientowane na rezultaty. Projekt Youth and Women’s Entrepreneurship in Creative Industries ma na celu utworzenie pomostu pomiędzy kreatywnością i innowacyjnością a strategicznym planowaniem biznesowym. Działania wchodzące w skład projektu umożliwią uczestnikom zdobycie narzędzi oraz wiedzy na temat tego jak odnosić sukcesy w prowadzeniu biznesu. Długofalowym celem projektu jest promowanie przemysłu kreatywnego jako motoru wzrostu gospodarczego poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowych osób zatrudnionych w sektorze. Cele bezpośrednie to rozwinięcie umiejętności menedżerskich, komunikacyjnych i marketingowych uczestników projektu oraz wspieranie ich w budowaniu wizerunku lidera, rozwijaniu potencjału biznesowego, a także pozycjonowaniu produktów i usług na rynku. Głównym rezultatem projektu będzie wzrost kompetencji zawodowych uczestników w dziedzinie kompleksowego zarządzania projektem, a także wypracowanie nowych standardów i strategii współpracy przedstawicieli przemysłu kreatywnego i świata biznesu.

Projekt skierowany jest do ludzi kreatywnych, którzy mają pomysł na produkt, usługę lub biznes, ale nie posiadają wiedzy i umiejętności niezbędnych do wprowadzenia tychże na rynek. Doskonalenie zawodowe w postaci staży w przedsiębiorstwach w jednym z krajów partnerskich – Hiszpanii lub Portugalii – pozwoli uczestnikom na poznanie praktycznych aspektów związanych z zarządzaniem firmą. Staże obejmą następujące dziedziny: zarządzanie produktem/marką, pozycjonowanie produktu/marki na rynku, marketing, komunikacja zewnętrzna i wewnętrza, współpraca międzynarodowa i pozyskiwanie klienta zagranicznego.

Projekt podzielony jest na dwa moduły, które odpowiadają zróżnicowanym potrzebom obu grup docelowych. Moduł I, który obejmuje 3-miesięczne pobyty stażowe, przeznaczony jest do absolwentów uczelni artystycznych (do 2 lat pod ukończenia studiów), którzy dopiero rozpoczynają karierę zawodową i nie mają wykształcenia w wyżej wymienionych dziedzinach. Adresatkami Modułu II są kobiety pracujące w firmach i organizacjach przemysłu kreatywnego. Długość proponowanego w tym Module stażu uwzględnia fakt, iż dla części uczestników uzyskanie od pracodawcy pozwolenia na dłuższą nieobecność w pracy może być niemożliwe. Program 2-tygodniowego pobytu stażowego będzie kompleksowym, intensywnym treningiem umiejętności menedżerskich.

Projekt realizowany był od września 2013 do września 2014.

[:en]

Project Youth and Women’s Entrepreneurship in Creative Industries is focused on creating a platform to combine creativity, innovation with strategic business planning. The activities held during the project will help the participants to gain new tools and knowledge to become successful in business management.

The long term goal is to promote creative industry as the factor that will drive economic growth through strengthening professional skills.

The main result of the project will be the growth of, previously mentioned, professional skills of the participants in the area of project management, building leadership, developing business potential and goods and services positioning on the market.

Youth and Women’s Entrepreneurship in Creative Industries aims to engage people who have an idea for a product, service or business, but don’t have the knowledge and skills necessary to get those on the market. Gaining those new skills will be possible during internships in our partner organisations in Spain or Portugal.

Dates: September 2013 – September 2014

[:]