DREAMING OUT LOUD: Building a more inclusive and tolerant Europe engaging youth in receiving refugees

[:pl][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Projekt “Dreaming Out Loud” ma na celu skłonienie młodych Europejczyków do podjęcia działań na rzecz bardziej tolerancyjnej Europy, szanującej prawa człowieka i zobowiązania, jakie pociąga za sobą populacja uchodźców przekraczająca nasze granice.

Rezultatem tego projektu będzie wygenerowanie i rozpowszechnianie pozytywnych przesłań oraz propozycji politycznych, nakierowanych na osiągnięcie zgodnej koegzystencji szanujących się nawzajem obywateli europejskich oraz „nowo przybyłych” (uchodźców i migrantów).

W ramach “Dreaming Out Loud” będzie miało miejsce szkolenie pracowników młodzieżowych z wykorzystaniem innowacyjnych metod:

  • Społeczna świadomość oraz przełamywanie stereotypów (metoda innowacyjna The BOX).
  • Projektowanie pozytywnych przesłań, by stawić czoła kryzysowi migracyjnemu oraz promować proces przyjmowania uchodźców (No Hate Speech oraz rozpowszechnianie kampanii).
  • Tworzenie propozycji mających na celu zaangażowanie lokalnych, regionalnych oraz narodowych władz w ideę bardziej przyjaznej i zintegrowanej Europy (Advocacy: innowacyjna metoda debate tables).

Projekt Dreaming Out Loud otrzymuje wsparcie Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

Partnerzy: Red Jovesolides (Hiszpania), Rinascita Società Cooperativa Sociale A.R.L. (Włochy), INTEGRATION FOR ALLA (Szwecja), Cooperazione Paesi Emergenti (Włochy), ZDRUZENIE INSTITUT ZA RAZVOJ NA ZAEDNICATA (Macedonia), Leaders of Tomorrow (Jordania), UNITED SOCIETIES OF BALKANS ASTIKI ETAIREIA (Grecja).

Projekt “Dreaming Out Loud” realizowany jest od września 2016 do lutego 2018.

Dreaming Out Loud: Akcja!
Przyjdź i stwórz z nami kampanię No Hate Speech!
#DreamingOutLoud: Trening w Walencji
Dreaming Out Loud: Kick Off Meeting
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Dreaming Out Loud project aims to encourage European youth to raise their voice and DREAM about a different Europe, more inclusive, more tolerant and respecting the Human Rights and commitment regarding refugee population arriving to our borders. The goal is to generate positive messages to be disseminated and political proposals for a respectful and coherent coexistence among European citizenship and the “newcomers” (refugees and migrants).

This proposal will train youth workers in diverse aspects with innovative methods:

  • Social awareness and breaking down of stereotypes (innovative method The BOX).
  • Design of positive messages to face this Migration Crisis and promote hosting processes (No Hate Speech content and dissemination campaign).
  • Generation of proposals to implicate local, regional and national governments in a most inclusive Europe (Advocacy: debate tables innovative method).

Project Dreaming Out Loud is co-funded by European Commission within Erasmus+ Programme.

Partners: Red Jovesolides (Spain), Rinascita Società Cooperativa Sociale A.R.L. (Italy), INTEGRATION FOR ALLA (Sweden), Cooperazione Paesi Emergenti (Italy), ZDRUZENIE INSTITUT ZA RAZVOJ NA ZAEDNICATA (Macedonia), Leaders of Tomorrow (Jordan), UNITED SOCIETIES OF BALKANS ASTIKI ETAIREIA (Greece).

Dates: September 2016 – February 2018
Dreaming Out Loud: Action!
Join us and create No Hate Speech campaign!
#DreamingOutLoud: Trening w Walencji
Dreaming Out Loud: Kick Off Meeting
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]