Youth Map

[:pl]

Projekt Youth Map rozpoczął się od inicjatywy tworzenia map miejskich zrealizowanej w 2016 roku przez Bond of Union. Projekt ma na celu opracowanie nowych narzędzi w celu zwiększenia uczestnictwa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada realizację dwóch działań: jednego szkolenia dla pracowników młodzieżowych/wychowawców i jednej wymiany młodzieży.

Szkolenie będzie się koncentrować na metodach angażowania młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Natomiast wymiana młodzieży będzie miała na celu przeprowadzenie mapowania konkretnego obszaru poprzez poszukiwanie źródeł informacji, rozmowy z mieszkańcami i mapowanie najciekawszych miejsc w celu stworzenia propozycji rozwoju miast.

Cele projektu:

– poprawa kompetencji/umiejętności pracowników młodzieżowych w zakresie metodologii partycypacji, stosowanej w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym;

– zwiększenie aktywnego udziału młodzieży i ich zainteresowania rozwojem własnych dzielnic.

Projekt Youth Map realizowany jest w Palermo we Włoszech z udziałem 6 partnerów z Bułgarii, Niemiec, Włoch, Polski i Hiszpanii. Ma on na celu udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Jak młodzi ludzie mogą obserwować i „czytać” swoje dzielnice?

Jakie są sposoby poznania nowych możliwości zwiększających zaangażowanie obywatelskie młodzieży?

Jak młodzi mogą budować nowe zbiorowe i partycypacyjne strategie, aby zwiększyć swój wpływ jako uczestników zmian społecznych?

Partnerzy: BOND OF UNION SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (Włochy), FABRIKA ZA IDEI (Bułgaria), SGUARDI URBANI (Włochy), DRAMBLYS (Hiszpania), Gangway e.V. (Niemcy).

Projekt realizowany jest od września 2017 do maja 2018.

Projekt Youth Map otrzymuje wsparcie Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

Nieformalne metody pracy z młodzieżą – trening Youth Map w Palermo
[:en]

Youth Map project started from an urban mapping initiative realized in 2016 by Bond of Union. The project aims to develop new tools in order to improve the participation of youth at the risk of social exclusion. The project foresees the realization of two activities: one training course for youth workers/educators and one youth exchange.

The training is focused on the participative methodologies to support the youth workers in the realization of their activities with youth at the risk of social exclusion.

The youth exchange is focused on the mapping of a specific neighbourhood by tracking the resources, interviewing the inhabitants and mapping the most interesting places, with the aim of creating urban development proposals.

The objectives of the project are:

– to improve the competences/skills of the youth workers on participative methodologies to be used with youth at risk of social exclusion;

– to increase the active participation of youth and their interest toward the development of their own neighbourhoods.

Youth Map is realized in Palermo, Italy with the participation of 6 partners from Bulgaria, Germany, Italy, Poland and Spain. It aims to answer the following questions:

How the youngsters could observe and read their districts?

How they could discover all the opportunities in order to increase their civic engagement?

How they could build new collective and participative strategies to improve their impact as actors of social change?

Partners: BOND OF UNION SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (Italy), FABRIKA ZA IDEI (Bulgaria), SGUARDI URBANI (Italy), DRAMBLYS (Spain), Gangway e.V. (Germany).

Dates:  September 2017 –  May 2018

Project Youth Map is co-funded by European Commission within Erasmus+ Programme.

Youth Map training on participative methods, Palermo
[:]