Sharing Ideas for Social Innovation

[:pl]

Projekt SI4SI ma na celu wspieranie młodych ludzi w Unii Europejskiej poprzez aktywności mające na celu zwiększenie ich kreatywności i konkurencyjności.

Cele szczegółowe to: 1) rozwijanie przedsiębiorczości wśród uczestników; 2) dostarczanie uczestnikom informacji na temat rozwijania i wdrażania przedsięwzięć oraz przedsiębiorstw społecznych; 3) wymiana doświadczeń, narzędzi i najlepszych praktyk dotyczących społecznych innowacji; 4) wyposażenie uczestników w narzędzia i metody z zakresu rozwoju umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży; 5) rozwijanie nowych metod i narzędzi na rzecz przedsiębiorczości społecznej; 6) dostarczenie uczestnikom informacji na temat możliwości programu Erasmus + i wspieranie tworzenia nowych partnerstw; 7) rozwijanie solidarności, promowanie tolerancji i wspieranie wzajemnego zrozumienia pomiędzy osobami mającymi różne pochodzenie, inicjując dialog międzykulturowy między nimi  oraz wspólne projekty ponadnarodowe.

W ramach projektu SI4SI zorganizowane/przygotowane zostaną:

– szkolenie w celu wypracowania wspólnych ram z zakresu innowacji społecznych;

– lokalna grupa wsparcia w każdym kraju partnera projektu, aby wspólnie tworzyć i rozwijać pomysły przedsiębiorstw społecznych;

– katalog najlepszych praktyk dotyczących innowacji społecznych.

Główne rezultaty projektu będą źródłem inspiracji w celu stworzenia nowych przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw społecznych) niezależnie lub na bazie organizacji pozarządowych oraz działań skierowanych do młodych ludzi na temat przedsiębiorczości społecznej realizowanej przez partnerów projektu. Promocja innowacji społecznych wśród organizacji pozarządowych lokalnych partnerów, aby pomóc im w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju oraz zaangażowaniu większej liczby młodych ludzi w kwestie przedsiębiorczości społecznej należą do długoterminowych rezultatów projektu.

Partnerzy: DEMOSTENE Centro Studi per la Promozione dello Sviluppo Umano (Włochy), Red Jovesolides (Hiszpania), Kairos Europe Limited (Wielka Brytania), Up2Europe SASU (Francja), INTER ALIA (Grecja), ESPE’RO S.R.L. (Włochy).

Projekt „Sharing Ideas for Social Innovation” realizowany jest od lipca 2017 do grudnia 2018.

Projekt otrzymuje wsparcie Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

SI4SI: Przed jakimi problemami staje dzisiejsze społeczeństwo? Spotkanie 1
SI4SI: Przyjdź na Spotkanie 1. Inkubatora Społecznych Innowacji!
#SI4SI Spotkanie partnerów w Lecce
 [:en]

SI4SI project aims to endorse all young people of the European Union and boost creativity and competitiveness. The specific Objectives are:

1) To develop entrepreneurial skills of the participants;

2) To provide the participants with information on how to develop, validate and implement social entrepreneurial projects and enterprises;

3) To Exchange experience, tools and best practices concerning SI;

4) To equip the participants with tools and methods on the development of entrepreneurial skills among young people;

5) To develop new methods and tools on the topic of social entrepreneurship;

6) To provide the participants with information about opportunities of the Erasmus+ Programme and to support the establishment of new partnerships;

7) To develop solidarity, promote tolerance and foster mutual understanding between people with different backgrounds through initiating intercultural dialogue between them and common transnational projects.

The project consists of 3 main activities:

– Training activity to Develop a Common frame about Social Innovation;

– Local Support Group in each project partner’s country in order to co-create and develop a social enterprises’ ideas;

– Catalogue of Best Practices concerning Social innovation.

The main results of the project will be triggering inspiration in order to create new enterprises (including social enterprises) independently or on the NGOs’ base and activities for young people on the topic of social entrepreneurship implemented by project participants in their countries. Promoting social innovation among the local partners’ NGO in order to help them to become sustainable as well as involving bigger number of young people in NGO and social entrepreneurship issues are longer term benefits after the project.

Partners: DEMOSTENE Centro Studi per la Promozione dello Sviluppo Umano (Italy), Red Jovesolides (Spain), Kairos Europe Limited (UK), Up2Europe SASU (France), INTER ALIA (Greece), ESPE’RO S.R.L. (Italy).

Dates: July 2017 – December 2018

Project SI4SI is co-funded by European Commission within Erasmus+ Programme.

SI4SI: What are the issues that our society has to face? 1st LSG meeting
SI4SI: Join us for the first meeting within Social Innovations Incubator!
#SI4SI Kick off meeting in Lecce, Italy
[:]