GATES

[:pl]

Pełna nazwa: Building skills for social entrepreneurship. Game based training to answer the disruptive shift that will reshape the youth workforce landscape.

Aby rozwiązać problem bezrobocia wśród młodzieży, młodzi ludzie muszą mieć dostęp do szkoleń, które promują kompetencje i umiejętności wymagane przez nowe i przyszłe wyzwania społeczne i gospodarcze. Starzejące się społeczeństwo, rozwój inteligentnych systemów oraz globalnie powiązanych światów to (między innymi) nowe elementy rynku pracy, które wymagają konkretnych kluczowych i przekrojowych umiejętności, takich jak: inteligencja społeczna, interdyscyplinarność, podejście projektowe i kompetencje międzykulturowe (między innymi).

Szybki wzrost liczby przedsiębiorstw społecznych jest jednym z rozwiązań, które umożliwia młodym ludziom bezpośredni dostęp do rynku pracy w środowisku, które stawia ich rozwój w centrum uwagi. Przedsiębiorstwa społeczne wspierają współpracę między sektorem publicznym, społeczeństwem obywatelskim, biznesem i sektorem edukacji – współpraca ta może sprzyjać tworzeniu nowych możliwości zatrudnienia poprzez edukację, programy szkoleniowe lub praktykę zawodową.

Głównym celem projektu GATES jest zwiększenie szans młodych ludzi na zatrudnienie i polepszenie ich sytuacji na rynku pracy, poprzez skupienie się na tych kompetencjach i umiejętnościach, które wpisują się w ramy przedsiębiorczości społecznej poprzez uczenie się oparte na grach.

Beneficjentami projektu GATES są młodzi pracownicy, którzy chcą polepszyć swoje umiejętności, w tym umiejętności przekrojowe – w ramach tego projektu możemy zdefiniować “młodych pracowników” jako wszystkich pracowników w wieku 18-23 lat zatrudnionych i bezrobotnych (ograniczyliśmy wiek, ponieważ do 2020 r. to właśnie oni muszą sobie radzić z zapotrzebowaniem na pracowników dysponujących wspomnianymi nowymi kompetencjami).

Partnerzy: INTERACTIVE MEDIA KNOWLEDGE TRANSFER INTERMEDIAKT (Grecja), THE YOUNG FOUNDATION LBG (Wielka Brytania), DRAMBLYS (Hiszpania).

Projekt GATES jest realizowany od grudnia 2017 do maja 2019.

Projekt otrzymuje wsparcie Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

[:en]

Full project title: Building skills for social entrepreneurship. Game based training to answer the disruptive shift that will reshape the youth workforce landscape.

To address youth unemployment, young people need to access to training that promotes competences and skills required by new and future social and economic challenges. Ageing society, rise of smart systems as well as globally connected worlds are (among others) new components of the labour market that require specific key and transversal skills as: social intelligence, trans-disciplinary, design mindset and cross-cultural competences (among others).

The rapid growth in social enterprise businesses is one such way to do this, allowing young people direct access to the jobs market in an environment that puts their development at its heart. Social businesses spur cooperation between the public sector, civil society, private business and the education sector – cooperation that can help create new employment opportunities through education, training schemes or practical work experience.

GATES project main objective is to enhance the employability of young people and their position in the labour market, addressing these fresh competences and skills in the framework of social entrepreneurship through game based learning.

Beneficiaries of GATES project are young workers who need to improve emerging key and transversal skills – in the framework of this project we can define “young workers” as all workers between 18 and 23 years employed and unemployed (we limited the age because by 2020 they have to deal with these emerging competences).

Partners: INTERACTIVE MEDIA KNOWLEDGE TRANSFER INTERMEDIAKT (Greece), THE YOUNG FOUNDATION LBG (UK), DRAMBLYS (Spain).

Dates: December 2017 – May 2019

Project GATES is co-funded by European Commission within Erasmus+ Programme.

[:]