Ge&In: Generations in Interaction

[:pl]

Międzypokoleniowe uczenie się jest formą nieformalnego uczenia się, która wiąże się z zagadnieniami tożsamości kulturowej i lokalnej, socjalizacji i spójności społecznej. Masowe starzenie się obywateli europejskich i imigracja spowodowały rosnącą potrzebę ulepszenia sposobów dzielenia się wiedzą.

Poza naturalnym, rodzinnym kontekstem międzypokoleniowego uczenia się, potrzebne jest dodatkowe planowanie i działanie w celu wzmocnienia kształcenia międzypokoleniowego. Ma to bezpośredni wpływ na projektu, którego głównymi grupami docelowymi są nauczyciele oraz instruktorzy pomagający w edukacji dorosłych.

Projekt skupia się na znalezieniu odpowiedzi na następujące pytania: – w jaki sposób uczenie międzypokoleniowe może być wykorzystywane jako aktywne źródło informacji dla jednostek w procesie tworzenia tożsamości? – czy można zidentyfikować i przenieść wspólne wartości europejskie w ramach kształcenia międzypokoleniowego? – w jaki sposób można budować kompetencje obywatelskie poprzez interakcje międzypokoleniowe i uczenie się? – jakie jest znaczenie międzypokoleniowego uczenia się jako konstruktora tożsamości i kultury oraz wspierania spójności społecznej? Co motywuje ludzi do angażowania się w międzypokoleniowe uczenie się? Jakie są kluczowe kryteria skutecznego transferu międzypokoleniowego w polityce krajowej?

Projekt będzie również koncentrował się na tworzeniu możliwości międzypokoleniowego uczenia się w celu wspierania spójności społecznej, zwiększaniu znaczenia międzypokoleniowej aktywności w kształceniu, edukacji i społeczeństwie, a także na szkoleniu nauczycieli, moderatorów i wychowawców w celu identyfikacji i wykorzystania międzypokoleniowego uczenia się jako źródła edukacji.

    Projekt „Ge&In: Generations in Interaction”  jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus. [:en]

Intergenerational learning (IGL) is a form of informal learning, which is related to questions of cultural and local identity, socialization and social cohesion. The massive aging of European citizens and immigration have altogether created an increasing need for improving ways of sharing cultural and occupational tacit knowledge.

Active and planned measures for enhancing intergenerational learning as a resource are needed outside the natural familial context of intergenerational learning. For example in non-governmental organizations and non-formal learning environments. This creates the context for this project. Primary target groups are teachers, facilitators and instructors in the field of liberal and non-formal adult education.

The emphasis of the project’s study is to find answers to the following questions:

– how can intergenerational learning be used as an active resource for individuals in the process of creating meanings and identity? – can common European values be identified and transferred within intergenerational learning? – how can citizen competences be built by intergenerational interaction and learning? – what is the meaning of IGL  as a constructor of identity, agency and culture, and supporting social cohesion and trust? – what motivates people to engage in intergenerational learning? – what are the key criteria for effective intergenerational learning to transfer in national policy?

The project will also focus on establishing opportunities for intergenerational learning in order to support social cohesion, enhancing the importance of intergenerational activity in learning, education and society and training teachers, facilitators and educators to identify and use IGL as a resource in education.

      The project “Ge&In: Generations in Interaction” is implemented with the financial support of the European Commission under the Erasmus Plus program. [:]