Liderzy w organizacji międzykulturowej

[:pl]

Staż typu “Job shadowing” to cenne, praktyczne doświadczenie, które pozwala uczestnikowi, poznać całokształt czyjejś pracy poprzez obserwację i uczestnictwo przy wykonywanych zadaniach. Pracownicy fundacji Autokreacja dzięki projektowi “Liderzy w organizacji wielokulturowej” mają możliwość podpatrywania pracy u swoich partnerów.

Pierwszy wyjazd w ramach programu programu Erasmus Plus Akcja 1. Mobilność edukacyjna Mobilność kadry edukacji dorosłych będzie trwał od 14 maja do 15 lipca w Walencji. To właśnie na południu Hiszpanii nasz partner organizacja UNIMEL ma swoją siedzibę.

UNIMEL to stowarzyszenie non-profit, przyczyniające się do poprawy jakości edukacji i kultury. Powstało jako forum edukacyjne, tworzone przez różne podmioty zaangażowane w edukację i kulturę: nauczycieli, rodziców, stowarzyszeń, osób o szczególnych potrzebach oraz ich rodzin, dziennikarzy i poszczególnych członków wspólnoty. UNIMEL odgrywa kluczową rolę w inicjowaniu nowych programów nauczania przede wszystkim dla dorosłych oraz ułatwienie rozpowszechniania nowych metod dydaktycznych w Hiszpanii, jak również koordynuje projekty związane z wdrażaniem programów zarządzania jakością w edukacji.

UNIMEL również aktywnie realizuje projekty związane z międzykulturowością. Przede wszystkim w zespole zatrudniani są migranci, co sprawia że organizacja ma wielokulturowy charakter. Kursy realizowane przez UNIMEL są dedykowane osobom dorosłym. Programy są konstruowane tak, aby zachęcać ludzi z różnych krajów i różnych środowisk, do aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnych społeczeństw, promowania dialogu międzykulturowego, wartości demokratycznych, równości szans oraz solidarności.

Prowadzą również zajęcia kształcące “asystentów kulturowych”. W wielu krajach Unii Europejskiej szkoły, ale i instytucje publiczne zatrudniają konsultantów/mediatorów społeczno-kulturowych, których zadaniem jest przełamywanie stereotypów wynikających z różnic kulturowych i społecznych, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych oraz ułatwianie wzajemnego poznania i pełniejszej integracji.

Wśród wielu programów organizują również lekcje hiszpańskiego dla imigrantów we współpracy z Uniwersytetem w Walencji. Mając bogatą siec partnerów organizują wydarzenia, fora, panele dyskusyjne typu: „Culture Mixer”, gdzie w mniej formalnej atmosferze spotykają się osoby zainteresowane tematyką wielokulturowości i migracji tworząc projekty rozwojowe, które przyczyniają się do poprawy ekonomicznych i społecznych warunków migrantów.

UNIMEL ma bogate doświadczenie w pracy nie tylko z organizacjami europejskimi, ale także z organizacjami z Azji i Ameryki Południowej. Projekt “Liderzy w organizacji międzykluturowej”  został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus Akcja 1. Mobilność edukacyjna Mobilność kadry edukacji dorosłych.  

 [:en]

„Job shadowing” is a type of an internship that provides precious and practical experience. It lets participants know overall of somebody’s working space and attend some of their tasks. Thanks to „Leaders in the intercultural organisation” project Autokreacja Foundation’s employees have an opportunity to have a look at their partners’ work.

The first trip in the project Erasmus Plus. Educational Mobility The mobility of Adult Education Staff will continue from May 14th to July 15th in Valencia. This is where our partner – UNIMEL Organisation – has its headquarters.

UNIMEL is a non-profit organisation which contribute to education and culture improvement. It started as an educational forum, created by different entities engaged in education and culture: teachers, parents, organisations, special-needed people and their families, journalists and individual members of the collective. UNIMEL plays a key role in initiating new curriculums – especially for adults. They also make it easier to distribute new teaching methods in Spain, as well as coordinate projects related to management of the quality of education.

UNIMEL actively implement projects connected with multiculturalism. First of all, there are migrants employed in the team, which gives the organisation a multiculturalism character. Programs are constructed to encourage people from different countries and environment to take part in the life of local societies, promote intercultural dialogue, democratic values, equal opportunities and solidarity.

They also give lectures to cultural assistants. In many UE countries schools as well as public institution hire social-cultural consultants/mediators. Their task is to break the stereotypes resulting from cultural and social differences, deal with conflict situations and make getting to know each other easier.

What is more, they organise – in collaboration with Valencia University – Spanish lessons for immigrants. Having a global network of partners, they organise events, forums, discussion panels – for example, „Culture Mixer” where people interested in multiculturalism and migration can meet in an informal atmosphere and then together create development projects, which contribute to the improvement of economic and social migrant’s condition.

Not only has UNIMEL a reach experience in working with European organisations, but also with organisations from Asia and South America. The project “Leaders in intercultural organization” was implemented with the financial support of the European Commission in the farme of Erasmus Plus program. Action 1. Learning mobility Mobility of adult education staff.    [:]