The Enhancement Of Youth Entrepreneurship In Rural

[:pl]

Celem projektu jest podniesienie umiejętności oraz kompetencji młodzieży w zakresie przedsiębiorczości, żyjącej na obszarach wiejskich. Zostanie im zapewniony dostęp do szkoleń online oraz szkoleń pilotażowych dla młodzieży, promując ten samym przedsiębiorczość i edukację w tym zakresie.

W ramach projektu odbędą się szkolenia młodych ludzi w wieku od 18 do 30 lat w celu rozwijania ich wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, przyczyniania się do rozwoju społecznego, a także osobistego, językowego i zawodowego. Nałożymy nacisk na wypromowanie ich talentów, zwiększenie kompetencji zawodowych oraz wzmocnienie ich położenia na rynku pracy a co za tym idzie – zwiększenie szans na znalezienie dobrego zatrudnienia. Młodzież nauczy się czym dokładnie jest przedsiębiorczość i co oznacza bycie przedsiębiorczym w codziennym życiu – od łączenia czynników produkcji, takich jak kapitał, zasoby naturalne, siła robocza w celu wytwarzania towarów i usług, po ocenę możliwości wprowadzenia na rynek swojego własnego pomysłu na biznes.

Młodzież mieszkająca na wsi nie może łatwo uzyskać dostępu do technologii i innowacji z dala od centrum miasta. Młodzi ludzie mają ograniczone możliwości rozwoju społecznego i zawodowego, a także poszerzania wiedzy i zdobywania umiejętności. Dostępne będą zatem dla nich innowacyjne zasoby edukacyjne. Projekt przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich i tworzenia nowych miejsc pracy dla młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji, zapewniając im możliwości, wskazówki, szkolenia i niezbędne zasoby prowadzące do przedsiębiorczości. Ich kompetencje związane z przedsiębiorczością zostaną poprawione, zwiększy się możliwości zatrudnienia i innowacji, a obszary wiejskie zostaną rozwinięte. W ramach projektu młodzi ludzie będą będą mogli się spotykać, rozwijać swoje umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, zwiększać możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, rozwijać swoje poczucie własnej wartości i odkrywać nowe pomysły oraz umiejętności zawodowe.

  Projekt „The Enhancement Of Youth Entrepreneurship In Rural” jest zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus.    [:en]

Project aims to enhance skills and competences of youth on entrepreneurship in rural areas besides to provide the online training module and pilot trainings for youth by promoting them entrepreneurship and entrepreneurship education. Entrepreneurship can be defined as activities related to the operation of bringing together production factors such as capital, natural resources, labor in order to produce goods and services by evaluating the opportunities in the market as having a business idea.

The goal of the project is to train young people in rural ages between 18 and 30 years to develop their knowledge, skills and competences in relation to entrepreneurship, to contribute their social, personal, linguistic and professional development, to promote their talents, competent professions and to strengthen their job market and increase their employment.

Youth living in rural cannot easily access technologies and innovations far from the city center. Accessible, innovative educational resources will be provided for them. This project will contribute developing rural areas and creating new jobs to disadvantaged young people by providing them opportunity, guidance, training and necessary resources for entrepreneurship.As young people in rural areas have limited opportunities for their social and professional development, the knowledge, skills and competencies related to entrepreneurship will be improved, employment and innovation opportunities will be increased, and rural areas will be developed. It is expected that young people will socialize, develop their entrepreneurial skills, increase their job opportunities in rural areas, develop their self-esteem and reveal new ideas and professional skills.

The project “The Enhancement Of Youth Entrepreneurship In Rural” is implemented with the financial support of the European Commission under the Erasmus Plus program. [:]