Myśl globalnie, jedz lokalnie

[:pl]W ramach projektu Yourope przedstawiciele siedmiu narodowości po raz kolejny spotkali się, aby porozmawiać o eurosceptycyzmie i wyzwaniach, przed którymi stoi Unia Europejska w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Po Warszawie przyszła kolej na Athienou, niewielkie miasteczko na Cyprze, położone 25 km na północ od znanego kurortu turystycznego na wyspie – Larnaki. Jedenastego kwietnia przedstawiciele Cypru, Włoch, Hiszpanii, Bułgarii, Belgii, Słowenii i Polski spotkali się, aby przedyskutować problemy UE na poziomie lokalnym. Głównym punktem pierwszego dnia była debata z udziałem doktora socjologii Michelangela Anastasiou z Uniwersytetu w Portland. Jej tematem były wyzwania, z jakimi mierzy się UE. Według eksperta najtrudniejsze dla niej w tym momencie są rosnące w Europie poparcie dla partii nacjonalistycznych oraz powiększające się nierówności ekonomiczne między krajami członkowskimi. Jak zauważył, UE zmniejszała je do 2008 roku (szczyt kryzysu ekonomicznego – red.), jednak obecnie jej działania powodują ich wzrost. Wspomniane czynniki powodują, że coraz bardziej popularne jest eurosceptyczne podejście do Wspólnoty. Kolejną z kwestii, nad którą zastanawiali się uczestnicy projektu, były działania UE na poziomie lokalnym i regionalnym. Jak okazało się podczas dyskusji, pieniądze unijne wykorzystywane są we wszystkich krajach uczestniczących w podobny sposób – największe środki przeznaczane są m.in. na infrastrukturę, ochronę środowiska oraz inwestycje w zakresie kultury. Jednak oprócz tych korzyści, pojawiają się również zagrożenia. Po pierwsze, często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele zawdzięczamy programom UE (wyjątkiem jest Erasmus – jeden z najbardziej widocznych programów, z którym styka się bezpośrednio wiele osób). Co więcej, ze względu na otwarte granice wzrasta migracja w obrębie państw członkowskich, co wpływa negatywnie na słabsze gospodarki. Celem projektu Yourope jest nie tylko debata nad problemami UE, ale również integracja państw uczestniczących między sobą. Z tego powodu część czasu poświęcona jest na poznawanie cypryjskiej kultury. Nieprzypadkowo na gospodarza spotkania wybrano miasteczko Athienou – to największy producent sera halloumi, najbardziej znanego cypryjskiego przysmaku, eksportowanego do krajów UE, ale i Bliskiego Wschodu czy Stanów Zjednoczonych. Jedną z atrakcji przygotowanych dla uczestników projektu przez burmistrza Kyriacosa Kareklasa była wizyta w zakładzie produkującym halloumi i degustacja sera. Natalia Oumedjebeur Magdalena Gontarek Zdjęcia: Degustacja cypryjskich przysmaków, m.in. sera halloumi. Fot. N.O.Dr Michelangelo Anastasiou podczas debaty „EU Challenges” Fot. Nina Groboljšek Uczestnicy projektu podczas dyskusji na temat lokalnych i regionalnych działań UE. Fot. N.O.   Uczestnicy projektu podczas wizyty w kole zainteresowań. Kobiety z Athienou podczas zajęć z asamblażu. Fot. N.O. #YOUROPE Projekt „Yourope: Joining Paths To Build A Better Perception Of Europe” jest finansowany w ramach programu „Europa dla Obywateli” [:en]

Representatives of seven nationalities – as part of the Yourope project – once again met to talk about Euroscepticism and the challenges facing the European Union on the eve of the European Parliament elections.

After Warsaw came the turn of Athienou, a small town in Cyprus, located 25 km north of the famous tourist resort on the island of Larnaca. On 11th April representatives of Cyprus, Italy, Spain, Bulgaria, Belgium, Slovenia, and Poland met to discuss EU problems at the local level.

The main point of the first day was the debate with the doctor of sociology – Michelangelo Anastasiou from the University of Portland. Its theme was the challenges, which the EU faces. According to the expert, the most difficult for her at this moment is the growing support in Europe for nationalist parties and growing economic inequalities between member countries. Michelangelo Anastasiuo notices, that the EU reduced them by 2008 (the peak of the economic crisis), but now its activities cause their growth. Those factors cause, that an Eurosceptic approach to the Community is more and more popular.

Another issue discussed by the project participants were EU activities at the local and regional level. As it turned out during the discussion, EU’s money is used in a similar way in all the participating countries – the largest funds go among others for infrastructure, environmental protection and investments in the field of culture. However, in addition to these benefits, there are also threats. First of all, we often do not realize how much we owe to EU programs (the case, however, looks different with Erasmus – one of the most visible programs that many people face directly). What is more, due to open borders, migration within the Member States is increasing, which has a negative impact on weaker economies.

  Tasting Cypriot delicacies including halloumi cheese. Fig. N.O.R. Michelangelo Anastasiou during the “EU Challenges” debate; Photo Nina Groboljšek Project participants during the discussion on local and regional EU activities. Photo. N.O. Project participants during a visit to the activity club. Women from Athienou during assemblage classes. Photo. N.O.   The ‘Yourope: Joining Paths To Build A Better Perception Of Europe’ Project is funded under the ‘Europe for Citizens’ Program.[:]