#INNOVOL

[:pl]INNOVOL zamierza dostarczyć innowacyjną metodologię zwiększania zdolności i umiejętności zarządzania w organizacjach nienastawionych na zysk – z i dla młodzieży, zdolną do włączenia podejścia partycypacyjnego w zarządzaniu takimi organizacjami, które są proszone o większą wrażliwość na młodych wolontariuszy. Skupiając się w ten sposób na wolontariacie i młodzieży, INNOVOL jest całkowicie zgodny z podejściem na poziomie UE, które projektuje polityki młodzieżowe, wykorzystując także potencjał wolontariatu, jako czynnik „spójności gospodarczej i społecznej” i kluczowy element rozwój indywidualny i zawodowy młodych ludzi, także z myślą o ich umieszczeniu na rynku laboratoryjnym, wzmocnienie ich miękkich umiejętności i zdolności. Europejska Strategia Młodzieży adresuje lokalne i ponadnarodowe potrzeby wolontariatu i młodzieży, w tym formalne i nieformalne programy uczenia się, które opierają się na strategii oddolnej: na podstawie analizy potrzeb na poziomie lokalnym, doświadczeń z mobilności i dzielenia się dobrymi praktykami na poziomie ponadnarodowym, skupia się także na umiejętnościach korzystania z mediów i OERuse, często wciąż niezbadanym przez organizacje non-profit.  [:en]

INNOVOL intends to deliver an innovative methodology for enhancing capacities and management skills in NPOsworking with and for Youth, capable of including a participatory approach in the governance of such organizations, that are asked to become more responsive towards young, in general, and their own volunteers and workers.

Focusing, thus, on Volunteering &Youth, INNOVOL is indeed completely in line with the approach at EU level that designs Youth policies also harnessing the potential of voluntary work,as a factor of “economic and social cohesion”and a key element for the individual and professional development of young, also in view of their placement into the labor market, reinforcing their soft/transversal skills and capacities.

 The 2009 European Youth Strategy addresses local and transnational needs of Volunteering & Youth including non-formal/informal learning programs that follow a bottom-up strategy: from a needs analysis at the local level, mobility experiences and the sharing of good practices at transnational level, also focusing on ICT-media literacy and OERuse, often still unexplored by non-profit organizations.

[:]