V for Volunteers (V4V)

[:pl]

Celem projektu V for Volunteers (V4V) jest umocnienie pozycji pracowników młodzieżowych i personelu pomocniczego, którzy mają doświadczenie w wolontariacie. Projekt pomoże również w rozwoju kompetencji związanych z promocją, wdrażaniem i włączaniem projektów wolontariackich do głównego nurtu, jako narzędzia integracji społecznej. Przyczyniać się będzie również do lepszych decyzji prawnych i procesów tworzenia polityki, które kształtują dobrowolną pracę z młodzieżą w całej Europie, w oparciu o nieformalne działania edukacyjne poprzez współpracę z władzami lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi.

Wdrożenie projektu V4V zostało podzielone na trzy fazy. Pierwsza faza będzie miała holistyczne podejście do wolontariatu i ukaże wolontariat jako sposób zaangażowania obywatelskiego i rozwoju zdolności młodzieży.

Druga faza projektu – w celu podkreślenia dobrych i złych praktyk – stworzy wspólną przestrzeń do oceny projektów wolontariackich, które partnerzy realizowali do tej pory.

W trzeciej fazie uczestnicy węzmą udział w otwartym forum w celu ustalenia zaleceń politycznych dotyczących projektów wspierających wolontariaty. Opracowane podczas forum metody zostaną udostępnione władzom lokalnym, regionalnym i europejskim.

[:en]

Purpose of the Project: V for Volunteers (V4V) aims to empower youth workers and support staff who are experienced in the volunteerism field to develop competences related to promotion, implementation and mainstreaming of volunteer projects as a tool for social inclusion and de-radicalization as well as to contribute to the legal decision and policy-making processes that shapes the voluntary youth work across Europe, based on non-formal educational activities via cooperation with local, regional and international authorities.

The implementation of the V4V project has been divided into three phases. The first phase will have a holistic approach to volunteerism and discover the role of volunteerism as a way of civic engagement and capacity development of youth.

The second phase of the project will create a sharing space for evaluating the volunteering projects that the partners have been implementing so far in order to highlight good and bad practices, learning points and experiences.

In the third phase of the project, participants will have an open forum methodology in order to establish policy recommendations regarding the framework of voluntary projects, which would be shared with the local, regional and European level authorities.

[:]