#V4Volunteers

[:pl]

Czy wiesz, że wolontariat może być cenniejszy niż nasza regularna praca!

Korzyści jakie niesie za sobą dzielenie się naszym czasem, zdolnościami i co ważniejsze naszą dobrocią i chęcią pomocy innym nie da się opisać w kilku, ogólnych słowach. Ważna jest tutaj każda, indywidualna historia i doświadczenie! V for Volunteers (V4V)  to projekt, który ma na celu wzmocnienie pozycji pracowników młodzieżowych i personelu pomocniczego z doświadczeniem w dziedzinie wolontariatu w rozwijaniu kompetencji związanych z promocją, wdrażaniem i włączaniem projektów wolontariatu do głównego nurtu jako narzędzia integracji społecznej i radykalizacji, a także przyczynianie się do proces podejmowania decyzji prawnych i kształtowania polityki, który kształtuje wolontariat młodzieży w całej Europie, oparty na poza-formalnych działaniach edukacyjnych poprzez współpracę z władzami lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi. Sprawdź oficjalną stronę oraz Facebook projektu, na których znajdziesz historię, którymi podzielili się wolontariusze z całej Europy!

Chcesz się podzielić z nami swoją historią i doświadczeniem? Nic prostszego!

#V4volunteers ci w tym pomoże tak jak nasza anonimowa ankieta!

👇👇👇

Czekamy na Twoje historię i opinię!

   [:en]

Do you know, that volunteerism could be more valuable than your regular job!

Sharing out free time, our abilities and skills, our humanity and positiveness and what is more important our wants to help the others cannot be described just in a few, general worlds. All personal, individual story and experience are essential!    V for Volunteers (V4V) aims to empower youth workers and support staff who are experienced in the volunteerism field to develop competencies related to promotion, implementation and mainstreaming of volunteer projects as a tool for social inclusion and de-radicalization as well as to contribute to the legal decision and policy-making processes that shapes the voluntary youth work across Europe, based on non-formal educational activities via cooperation with local, regional and international authorities.
Check out the official project website and Facebook page, where you can find the stories from the volunteers for the whole Europe!  

Do you want to share your story with us? Perfect! Do not wait any more!

#V4volunteers will help you!

as well as annonimous questionnaire!

👇👇👇

We are looking forward to hearing from you!

   [:]