#WeAreTheChange Youth Workers For Social Activism

Poprzez ten projekt skierowany do osób pracujących z młodzieżą i młodych liderów, chcieliśmy podnieść głos w debacie na temat odpowiedzialnego i aktywnego zaangażowania młodych ludzi w życie społeczne, polityczne i kulturalne w ich społecznościach oraz w Europie w szerszym znaczeniu. Głównymi wyzwaniami, przed którymi stajemy jako pracownicy młodzieżowi, jest brak właściwego zrozumienia tego, czego młodzi ludzie potrzebują i chcą, aby być bardziej aktywnymi obywatelami. Jest to szczególnie istotne podczas pracy z młodymi ludźmi o mniejszych szansach, którym brakuje pewności siebie i często uważają, że ich działania nie mogą mieć realnego wpływu. Właściwie zaprojektowane zajęcia dla tych młodych ludzi mogą pomóc im bardziej przekonać się o własnych możliwościach, ale także o ich obowiązkach. Dlatego w ramach tego projektu chcieliśmy wspierać liderów młodzieżowych i działaczy organizacji pozarządowych w ich codziennej pracy, zapewniając im nową wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności związane z tym tematem.

Szczegółowe cele projektu były następujące:
– wyposażenie pracowników młodzieżowych i liderów w odpowiednie metodologie, które zwiększą ich możliwości zawodowe w zakresie pracy z zagrożoną młodzieżą
– zwiększenie poczucia inicjatywy młodych ludzi (beneficjentów organizacji partnerskich) i wspieranie ich w opracowywaniu zmian odpowiadających ich rzeczywistym potrzebom
– opracowywanie i dystrybucja materiałów edukacyjnych (zestawu narzędzi), które pomogą różnym zainteresowanym stronom zrozumieć, czym jest aktywizm młodzieżowy i jak go wspierać, szczególnie w kontekście młodych ludzi zagrożonych
– stworzenie sieci podobnie myślących osób i organizacji gotowych do współpracy przy dalszych projektach mających na celu uczynienie europejskich społeczeństw (ze szczególnym naciskiem na PW) bardziej spójnym i mniej radykalnym.

Główny wpływ, jaki można zaobserwować po tym projekcie, to podniesienie świadomości na temat koncepcji uczestnictwa i aktywizacji młodzieży, ponieważ zarówno uczestniczący pracownicy młodzieżowi, jak i zaangażowane organizacje partnerskie miały okazję zdekonstruować powszechne nieporozumienia dotyczące samej roli sektora organizacji pozarządowych we wzmacnianiu pozycji młodzieży. Dzięki działaniom przeprowadzonym podczas szkolenia, które zostały również uwzględnione w publikacji po projekcie, szersza publiczność miała okazję poznać praktyczne sposoby wzmocnienia pozycji grup pozbawionych przywileju, dając członkom głos, aby mogli wyrazić siebie i wprowadzić zmiany w swoich społeczności według własnego uznania.

Through this project addressed to youth workers and young leaders, we aimed at raising new voices in the debate on young people’s responsible and active involvement in social, political, and cultural life in their communities and in Europe in a greater sense. The main challenges that we as youth workers are facing are lack of a proper understanding of what young people need and want in order to be more active citizens. This is especially relevant while working with youngsters with fewer opportunities who are lacking self-confidence and often believe that their actions cannot have a real impact. Properly designed activities for those youngsters can help them to be more convinced of their own capabilities but also their responsibilities. Therefore, through this project, we wanted to support youth leaders and NGO activists in their everyday work by giving them new theoretical knowledge and practical skills related to the topic.

The specific objectives of the project were as follows:
–  to equip youth workers and leaders with proper methodologies that will increase their professional capacities as for working with youth at risk
– increasing young people’s (partner organizations’ beneficiaries) sense of initiative and supporting them in bringing the change that suits their real needs
– developing and distributing educational materials (tool kit) that will help different stakeholders understand what youth activism is and how to support it, especially in the context of young people at risk
– creating a network of like-minded individuals and organizations ready to cooperate on further projects that aim at making European societies (with a special focus on the EaP) more cohesive and less radical.

The main impact that could be observed after this project is raised awareness concerning the concept of youth participation and activism as both participating youth workers and the involved partner organizations had a chance to deconstruct the widespread misconceptions concerning the very role of NGO sector in youth empowerment.  Due to activities conducted during the training course that was also included in the post-project publication a wider public had a chance to get to know practical ways of empowering groups deprived of privilege by giving their members a voice to express themselves and implement changes in their communities as they see fit.