Strona projektu

tutaj

Wykluczenie cyfrowe jest jednym z głównych wyzwań, przed którymi stoi Unia Europejska. Brak dostępu lub nieumiejętność korzystania z nowych technologi pozostawia wiele osób niezdolnych do skorzystania z szans i możliwości, jakie oferuje życie w zdigitalizowanych społeczeństwach europejskich. Ludzie z niskim poziomem cyfrowym kompetencje rzadziej znajdą i utrzymają stabilne dochody, a korzystając z odpowiedniej oferty edukacyjnej mogliby podnieść swoje kwalifikacje i stanąć w obliczu rosnącego ryzyka trwałej marginalizacji.  Wciąż rośnie różnica między grupami uprzywilejowanymi i tych w niekorzystnej sytuacji społecznej. Unia Europejska intensywnie promuje dostęp do Internetu i komputerów i osiąganie sukcesów w tej dziedzinie.  Jednak podstawowy problem to fakt, że wiele osób narażonych na ryzyko niechętnie korzysta z technologii w celu zmiany swojej sytuacji życiowej.

Według podsumowania gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego opublikowanego przez Eurostat (edycja 2018) 84% z Ludność UE korzysta z Internetu. Dlatego wyzwaniem, którym chcielibyśmy się zająć, nie jest po prostu jego brak dostęp do technologii, ale raczej brak wiedzy lub chęć korzystania z nich w celu poprawy życia warunki. Zgodnie z cytowanym wcześniej dokumentem niektóre z najczęstszych działań online to
udział w mediach społecznościowych, czytanie wiadomości i poszukiwanie informacji. Według działań przewidzianych w w tym projekcie chcielibyśmy zapewnić dorosłym uczniom innowacyjne, ale proste narzędzia, które mogłyby pomóc patrzą na świat cyfrowy z nowej perspektywy i wykorzystują zasoby, do których mają dostęp (mobilie telefony, internet), aby poprawić ich warunki życia, a także przyczynić się do pozytywnych zmian w lokalnych społeczności, w których żyją. Są dwie główne metody, które wybraliśmy jako podstawę tego projektu związane z kontekstem opisanym powyżej. Podejście oparte na mediach jest bardzo integracyjne i ma na celu w zwiększaniu uprawnień zarówno osób, jak i grup do podnoszenia kompetencji cyfrowych, ale przede wszystkim podnoszą głos i opowiadają się za ważnymi dla nich kwestiami, podając, co im przeszkadza od rozwoju i pomoc w opracowaniu realistycznych planów ulepszeń, które w perspektywie długoterminowej pomoże im stać się bardziej niezależnymi i odnoszącymi sukcesy obywatelami Europy. Uważamy to za niezbędne realizować ten projekt ponadnarodowo, ponieważ zidentyfikowany problem stanowi wspólne wyzwanie dla Europy, ale rozwiązania tego problemu należy dostosować również do różnych realiów istniejących w różnych Społeczeństwa europejskie.

Grupy docelowe:
1. Osoby dorosłe zagrożone wykluczeniem z powodu różnych czynników, takich jak niskie wykształcenie / niski poziom umiejętności;
bezrobocie / miejsca pracy o niskich dochodach; mieszkając na obszarach o niekorzystnym położeniu geograficznym (na odległość od obszarów wiejskich lub ubogie gminy miejskie); mający pochodzenie migracyjne / uchodźcze / mniejszościowe.
2. Nauczyciele i personel pracujący z dorosłymi zagrożonymi.

Szczegółowe cele tego projektu są następujące:
1. Promowanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych przez dorosłych uczniów w celu uniemożliwienia im stałego uczestnictwa w życiu społecznym wykluczenie
2. Podnoszenie zdolności zawodowych nauczycieli i innych pracowników pracujących z dorosłymi uczniami w
ryzyko, zwłaszcza jeśli chodzi o wyposażenie ich w praktyczne metodologie, które pomogą im się zorganizować
działania, które są specjalnie ukierunkowane na potrzeby ich docelowych grup
3. Opracowanie innowacyjnych wyników edukacyjnych (cyfrowy kurs szkoleniowy) jako sposobu na wzmocnienie pozycj