info in english

here

One Step Ahead to międzynarodowa inicjatywa mająca na celu promowanie przedsiębiorczości społecznej jako sposobu na wzmocnienie pozycji młodzieży zagrożonej. Naszym celem jest zwiększenie potencjału zawodowego uczestniczących organizacji pozarządowych poprzez zapewnienie im dostępu do narzędzi edukacyjnych i metodologicznych, umożliwiających otwieranie przedsiębiorstw społecznych, które przyczyniłyby się do zrównoważonego rozwoju ich lokalnych społeczności.

ONE STEP AHEAD

One Step Ahead to międzynarodowa inicjatywa mająca na celu promowanie przedsiębiorczości społecznej jako sposobu na wzmocnienie pozycji młodzieży zagrożonej. Naszym celem jest zwiększenie potencjału zawodowego uczestniczących organizacji pozarządowych poprzez zapewnienie im dostępu do narzędzi edukacyjnych i metodologicznych, umożliwiających otwieranie przedsiębiorstw społecznych, które przyczyniłyby się do zrównoważonego rozwoju ich lokalnych społeczności.

Głównym celem projektu jest promowanie przedsiębiorczości społecznej jako sposobu na wzmocnienie pozycji młodych ludzi o mniejszych szansach i zapobieganie ich stałemu wykluczeniu społecznemu i stałemu bezrobociu.

Ten projekt został opracowany z potrzeby głębszego zbadania związków między promowaniem działań na rzecz przedsiębiorczości a wzmacnianiem młodych ludzi o mniejszych szansach. Owa potrzeba jest silnie zakorzeniona w kontekście współczesnej Europy. Zarówno instytucje rządowe, jak i pozarządowe starają się wymyślić skuteczne rozwiązania, które pomogą bezprecedensowej liczbie młodych ludzi trwale wykluczonych z rynku pracy. Jedną z najbardziej skutecznych strategii jest umożliwienie młodym ludziom tworzenia własnych miejsc pracy, dlatego uważamy za kluczowe promowanie edukacji w zakresie przedsiębiorczości.