INNOVOL zamierza dostarczyć innowacyjną metodologię zwiększania zdolności i umiejętności zarządzania w organizacjach nienastawionych na zysk – z i dla młodzieży, zdolną do włączenia podejścia partycypacyjnego w zarządzaniu takimi organizacjami, które są proszone o większą wrażliwość na młodych wolontariuszy.

Skupiając się w ten sposób na wolontariacie i młodzieży, INNOVOL jest całkowicie zgodny z podejściem na poziomie UE, które projektuje polityki młodzieżowe, wykorzystując także potencjał wolontariatu, jako czynnik „spójności gospodarczej i społecznej” i kluczowy element rozwój indywidualny i zawodowy młodych ludzi, także z myślą o ich umieszczeniu na rynku laboratoryjnym, wzmocnienie ich miękkich umiejętności i zdolności.

Europejska Strategia Młodzieży adresuje lokalne i ponadnarodowe potrzeby wolontariatu i młodzieży, w tym formalne i nieformalne programy uczenia się, które opierają się na strategii oddolnej: na podstawie analizy potrzeb na poziomie lokalnym, doświadczeń z mobilności i dzielenia się dobrymi praktykami na poziomie ponadnarodowym, skupia się także na umiejętnościach korzystania z mediów i OERuse, często wciąż niezbadanym przez organizacje non-profit.