17-18 grudnia 2019 r. w Sassari na Sardynii we Włoszech mieliśmy okazję spotkać się z naszym partnerami  MV International, EduFormaVISOKU POSLOVNU ŠKOLU – PAR i Comparative-Research-Network podczas spotkania inauguracyjnego nowego partnerstwa strategicznego Erasmus Plus KA2 w dziedzinie dorosłych.

Projekt „EduStorytelling” ma na celu zaradzenie problemom związanym z brakiem umiejętnościami cyfrowymi w środowisku dorosłych Europejczyków.

Dorośli Europejczycy pochodzących ze środowisk defaworyzowanych dzięki metodologii Digital Storytelling (DST) będą mogli rozwinąć umiejętności cyfrowych.Poprawi to również podejście do wzajemnej interakcji i wspólnego uczenia się część wszechstronnej wiedzy cyfrowej w celu wspierania rozwoju osobistego, aktywne perspektywy obywatelstwa i szans na zatrudnienie.

Celami projektu jest:

– zbadanie potencjału edukacyjnego DST jako innowacyjnego narzędzia do poprawy kompetencje cyfrowe obywateli UE, zgodnie z uzasadnieniem technologii cyfrowej UE,

– opracowanie synergii transgranicznej i międzysektorowej w celu tworzenia innowacji modele edukacji w zakresie opowiadania historii dostosowane do potrzeb dorosłych słuchaczy,

– aby ustanowić szerszą społeczność praktyków Opowiadania za pomocą kursu MOOC i interakcja z rówieśnikami.

Grupą docelową są trenerzy aktywni w edukacji dorosłych, którzy pracują z dorosłymi uczniami ze środowisk defaworyzowanych, organizacje partnerskie, iInteresariusze (instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku, szkolenia pracowników Centra, firmy, organy publiczne, dostawcy VET) oraz dorośli.

EduStorytelling (EST)

On 17-18 December 2019 in Sassari, Sardinia in Italy we had an opportunity to met our project`s MV International, EduFormaVISOKU POSLOVNU ŠKOLU – PAR i Comparative-Research-Network on kick-Off Meeting of the brand new Erasmus Plus KA2 Strategic Partnership In the Adults Field.

EduStorytelling” aims at addressing the digital skills and literacy gap affecting European adults coming from disadvantaged backgrounds through the methodology of Digital Storytelling (DST) as a pathway to develop high-quality digital and literacy skills and competencies. It will improve attitudes of peer-interaction and cooperative learning, forming part of a comprehensive digital literacy in order to foster personal development, active citizenship and employability perspectives.

Objectives and goals are:

– to explore the educational potential of DST as an innovative instrument for enhancing digital competences of EU citizens, in continuity with the rationale of the EU Digital Competences Framework for Citizens,

– to develop a cross-border and cross-sector synergy with the purpose of creating innovative models of Storytelling education tailored to the needs of adult learners.

– to establish a wider community of Storytelling practitioners using MOOC course and interacting with their peers.

The target group is adult education trainers who work with adult learners with a disadvantaged background, Partner organizations, Stakeholders (Educational Institutions, NGOs, Third Age Universities, Labour Training Centres, Businesses, Public Authorities, VET providers) and adults.